Scooter huren Curaçao goedkoop

Algemene Voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden scooter verhuur van Flex Events BV

Definities
Verhuurder: Flex Events B.V.
Huurder: Diegene die de huurovereenkomst met Flex Events B.V. is aangegaan.
Gehuurde: Datgene wat huurder huurt van verhuurder in het kader van de huurovereenkomst.

Artikel 1: Het gehuurde is vanaf minimaal één dag te huur. Een dag staat gelijk aan 24 uur.

Artikel 2: De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 3: De huurder verklaart dat alle personen van de door hem gereserveerde groep kennis hebben genomen van de algemene huurvoorwaarden. Het rijden op het gehuurde is alleen toegestaan voor personen vanaf 16 jaar en in het bezit zijnde van een geldig bromfietscertificaat of geldig Nederlands rijbewijs. Bij het sluiten van de huurovereenkomst is legitimatie doormiddel van een rijbewijs, identiteitskaart of paspoort verplicht.

Artikel 4: Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de geldende wetgeving en verkeersregels. Huurder verplicht zich om uitsluitend verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te gebruiken en daarbij altijd op een verantwoorde manier met het gehuurde om te gaan. Het is verboden van- of tegen stoepranden op te rijden, alcohol, drugs en/of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de rit.

Artikel 5: De huurder dient voor aanvang van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst (incl. borg) betaald te hebben. Indien er in termijnen word betaalt, de eerste termijn.

Artikel 6: Huurder dient het oliepeil en de bandenspanning op niveau te (laten) houden en dient gevolg te geven aan een oproep van verhuurder om het voertuig voor onderhoud aan te bieden. Een dergelijke oproep van verhuurder zal tijdig gedaan worden zodat huurder daaraan redelijkerwijs kan voldoen. Bij huurperioden van een maand of korter zal verhuurder huurder niet verplichten het voertuig voor regulier onderhoud aan te bieden.

Artikel 7: Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van 25,- euro.

Artikel 8: Krijgt u pech met het gehuurde gedurende de huurperiode buiten uw schuld om, dan zorgt Flex Events B.V. ervoor dat het gehuurde kosteloos binnen 5 uur wordt gerepareerd. Is reparatie niet mogelijk dan biedt Flex Events B.V. u kosteloos vervangend vervoer aan.

Artikel 9: De scooters van Flex Events BV zijn verzekerd door middel van een WA verzekering. Huurder danwel bestuurder is hierover geïnformeerd en gaat bij het aangaan van de huurovereenkomst derhalve akkoord met deze beperkte verzekeringsdekking met eigen risico, van 210 euro / ANG 450. Huurder erkent derhalve aansprakelijk te zijn voor alle mogelijke ontstane schade aan het gehuurde ongeacht deze schade veroorzaakt is door nalatigheid, onachtzaamheid, onvoorzichtigheid, grove schuld of opzet tijdens het gebruik van het gehuurde.

Artikel 10: De huurder danwel bestuurder is verplicht bij het parkeren de scooter te allen tijde te zekeren met het bijgeleverde slot aan het achterwiel. De huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de goede en juiste bevestiging. Het gehuurde mag nimmer en te nooit onbeheerd danwel onbewaakt worden achtergelaten.

Artikel 11: De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of dit gevolg is van schuld van de huurder of van derden. Bij schade dient de verhuurder te allen tijde ingelicht te worden en dient een schadeformulier ter plekke ingevuld te worden. Bij diefstal/vermissing is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het gehuurde, de huurderving is daarbij niet inbegrepen. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder.

Artikel 12: Het huren van de scooter geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder en geven de verhuurder dan ook het recht om de bekeuring op de huurder te verhalen.

Artikel 13: Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 14: Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden. Bij tijdsoverschrijding worden de extra minuten naar rato doorberekend met het lopende dagtarief.

Artikel 15:De huurder zal als een goede beheerder het gehuurde verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurkosten.

Artikel 16: Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.

Artikel 17: Bij annulering binnen 1 dag is de huurder verplicht tot het betalen van 50% van het huurbedrag. Wijzigingen van het aantal deelnemers (tot 10%) kunnen tot 7 dagen van te voren per e-mail worden doorgegeven. De verhuurder is te alle tijden zonder opgave van redenen gemachtigd de verhuurovereenkomst direct op te schorten of te annuleren.

Artikel 18: Bij het sluiten van de huurovereenkomst overhandigd de huurder een borg aan de verhuurder die, mits er geen schade op welke wijze dan ook aanwezig is, geretourneerd zal worden. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schadevergoeding met overhandigde borg te verrekenen. Onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende schadevergoeding. De verhuurder is gerechtigd schade op een later tijdstip te inventariseren en het resterende deel van de borg dat na schadeaftrek overblijft op een later tijdstip terug te storten op het bankrekeningnummer van de huurder.

Artikel 19: De Haal- & brengservice houdt in dat wij het gehuurde op het gewenste adres afleveren en/of ophalen.. Na de huurperiode wordt het gehuurde indien gewenst weer bij de klant thuis opgehaald. De aanvraag dient uiterlijk 2 werkdagen vooraf bij de Flex Events B.V. vestiging binnen te zijn. De Haal- & brengservice kan via de vestiging, telefonisch of online gereserveerd worden. De service is beschikbaar van maandag tot en met zondag van 9:00 uur tot 22:00 uur. De service is alleen van toepassing indien het ophaal- en bezorgadres binnen een straal van 12 km van de Flex Events B.V. vestiging ligt. Bij een straal van meer dan 12km wordt per extra gereden kilometer 0,50 euro in rekening gebracht.

Artikel 20: Deze website is gepubliceerd door Flex Events B.V. Caracasbaaiweg 158 Curacao. U wordt verzocht deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u de website gebruikt. Uw gebruik van de website betekent dat u er mee in stemt gebonden te zijn door deze voorwaarden.